Print

Institute for Advanced Sciences

Access

  • Next to the Tsukuba Techno Park Ohokita bus stop on the Kanto Tetsudo Bus bound for Tsukuba Techno Park Oho departing from Tsukuba Station on the Tsukuba Express